Sprawności Językowe

Nauczanie języków obcych to nauczanie w pięciu podstawowych zakresach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, pisanie i mówienie. Dawna metodyka nauczania języków obcych kładła duży nacisk na poprawność gramatyczną, przez co od osoby uczącej się wymagano znajomości całego systemu gramatycznego danego języka. Jest to praca żmudna i, nie oszukujmy się, przeznaczona dla pasjonatów i studentów określonej filologii. Przeciętny użytkownik języka chce się komunikować i to w miarę szybkim czasie, dlatego naprzeciw jego oczekiwaniom wyszli zwolennicy metody komunikacyjnej, według których poprawność wypowiedzi jest kwestią drugorzędną - najważniejsze staje się zrozumienie rozmówcy i poprawna rekacja w określonych sytuacjach. Niemniej metoda ta również spotyka się z krytyką. Trudno bowiem uczyć się języka z pominięciem gramatyki lub z zupełnym jej zmarginalizowaniem. Wypowiedź typu: "ty, ja, jutro, spotkanie, kawa, 14:00" jest być może zrozumiała, ale trudno uznać ją za poprawną. 

Wydaje się zatem, że najrozsądniejszym podejściem do nauczania języków obcych jest połączenie metody gramatyczno-tłumaczeniowej z komunikacyjną, a co za tym idzie doskonalenie wszystkich umiejętności, o których wspomniałam na poczatku tekstu. Tylko równomierne rozłożenie akcentów między gramatykę i komunikację daje gwarancję sukcesu. 

W związku z tym postanowiliśmy udostępniać ćwiczenia, które pozwolą doskonalić określone umiejętności. 

Owocnej nauki!

 Easy Polish, Poznań, Polska     kontakt@easypolish.com.pl     +48 697 260 783